top of page
Biyomedikal Mühendisleri Derneği
Kişisel Verilerin işlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:

1. Dernek Tüzüğü’nde belirtilen amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyetlerin
yürütülmesi,
2. Dernek’in genel kurul toplantıları, çalışma grubu toplantıları, komisyon toplantıları, zirveler,
gündem toplantıları, diğer üye toplantıları gibi Dernek üyeleri veya temsilcilerine yönelik
etkinliklerin ve ilgili süreçlerin organizasyonu, yönetilmesi ve yürütülmesi,
3. Dernek ile üyeler arasında üyelik hakları ve yükümlülüklerine ilişkin konularda iletişimin
sağlanması ve ilgili hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
4. Dernek’in tanıtımı ve gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi verilmesi,
5. Dernek’in faaliyet ve hizmetlerinin belirlenmesi, uygulanması, hizmet politikalarının
yürütülmesi,
6. Dernek içi iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi,
7. Dernek içi raporlama faaliyetlerinin icrası,
8. Dernek faaliyetleri kapsamında üyelerin bilgilendirilmesi,
9. İdari kurum ve kuruluşların ve mahkemelerin talebi üzerine gerekli bilgi ve belgelerin bu
kurum, kuruluş veya mahkemelere sunulması,
10. Mevzuat tahtında Dernek tarafından tutulması öngörülen defter ve kayıtların tutulması
11. 5223 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat hükümleri
uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
12. Üyeler ile ilgili hukuki süreçlerin yürütülmesi,
13. Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması/yedekleme yapılması.
 
Kişisel Verilerinizin Yurtiçi veya Yurtdışı Aktarımı ve Aktarım Amaçları

Dernek, Kişisel Verilerinizi aşağıda belirtildiği şekil ve durumlarda, KVKK tarafından öngörülen temel
ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aşağıda
belirtilen kişilere aktarabilecektir:

Dernek üyeliği kapsamında 5223 sayılı Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği de dahil olmak
üzere kişisel verilerin işlendiği süre boyunca yürürlükte olan herhangi bir mevzuat tahtında
öngörülmesi veya mevzuat tahtında öngörülen bir yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için bu
verilerin paylaşılmasının da gerekli olması durumunda Kişisel Verileriniz Dernek’in ilgili kanuni veya
hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için ve bununla sınırlı olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile
paylaşılacaktır.

Dernek üyeliği veya tüzel kişi üyenin gerçek kişi temsilciliğine ek olarak Dernek organlarında görev
almanız durumunda Kimlik Bilgileriniz, İletişim Bilgileriniz ve meslek bilginiz Dernekler Kanunu ve
ikincil mevzuattaki çeşitli yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla veri sorumlusu olan
Dernek’in kanuni ve hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki
sebepleriyle İl Dernekler Müdürlüğü ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacaktır.

Dernek toplu elektronik posta gönderimine ilişkin olarak üçüncü kişilerden hizmet almakta olup,
Dernek üyeliği kapsamında tarafınıza Dernek’in faaliyetleri ve gerçekleştirilen etkinlikler hakkında
bilgi verecek elektronik postaların gönderilebilmesi için, elektronik posta adresleriniz gönderimin
yapılacağı dönemde hizmet alınan ajans ile temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla,
Dernek’in meşru menfaati kapsamında paylaşılacaktır.
Dernek bünyesinde düzenlenen genel kurul toplantıları, çalışma grubu toplantıları, zirveler, gündem
toplantıları, eğitimler, seminerler, webinar ve diğer üye toplantıları gibi çeşitli faaliyet ve hizmetlerin
sağlanması amacıyla dönem dönem Dernek dışı organizasyon firmaları ile çalışılıyor olup
etkinliklerin organizasyonunu sağlamak ve katılımcılara etkinliğe ait kimlik kartları gibi materyalleri
sağlamak amacıyla söz konusu etkinliğe katılacak kişilerin isim ve soyisim bilgileri Dernek’in belirli
etkinlikleri açısından yetkilendirdiği ve o iş özelinde veri işleyen sıfatını taşıyacak olan organizasyon
firması ile temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Dernek’in
meşru menfaati kapsamında paylaşılacaktır.

İlgili firmalara hususi olarak bir veri aktarımı yapılmamakla birlikte, Dernek bünyesinde bilgi
teknolojileri hizmetlerinin sağlanması amacıyla Dernek dışı bilgi teknolojileri firmaları ile çalışılmakta
olup, üyelerimizin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Dernek’in meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak, bu hizmetlerin
görülmesi kapsamında bu firmalar, teknik destek sağlamak amacı ile zaman zaman Dernek’in
kullandığı sunucu ve programlara, bu kapsamda dolaylı olarak da bu programlar altında olan verilere
erişebilmektedir. Ancak bu firmalar tarafından verilerin kendi sistemlerine aktarılması veya kendileri
tarafından da bu verilerin işlenmesi ve saklanması söz konusu olmamaktadır.
Üyenin hak veya yükümlülükleri veya Dernek nezdindeki üyelik ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık
olması halinde, ilgili uyuşmazlık ile ilgili olduğu ölçüde ve sınırlı olarak Kişisel Verileriniz Dernek’in
avukatları, danışmanları ve ilgili yargı makamları ve icra mercileri ile  veri sorumlusu Dernek’in
haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması kapsamında paylaşılabilecektir.

Dernek’in yukarıda belirtilen veri işleme amaçları ve Dernek Tüzüğü kapsamındaki faaliyetlerini
yerine getirebilmesi için gerekli olması durumunda, yalnızca bunlarla sınırlı olarak, Dernek’in hizmet,
destek ve danışmanlık aldığı danışman, mali müşavir, denetçi gibi yurtiçinde yerleşik üçüncü kişiler
ile Dernek’in haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması ve temel hak ve
özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Dernek’in meşru menfaati
kapsamında paylaşılabilecektir.

Yukarıda sayılanlara ek olarak, ilgili işlem veya talep tarihinde yürürlükte olan mevzuat tahtındaki
yasal ve/veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekmesi halinde veya resmi

kurumlardan bu şekilde bir talep gelmesi durumunda yetkililerce istenecek Kişisel Verileriniz ilgili
kurum ve kuruluşları ile veya yargı organları ile kanuni veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
amacıyla paylaşılabilecektir.

KVKK Tahtında İlgili Kişi Olarak Haklarınız

KVKK tahtında ilgili kişi[2]  olarak KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde:

1. Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
4. Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
7. 5. ve 6. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Haklarınız Kapsamında Dernek’e Başvuru Yolları

KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde,
yukarıda belirtilen KVKK tahtındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, kimliğinizi tevsik eden
belgelerle birlikte, yazılı ve ıslak imzalı olarak Beştepe Mahallesi Nergiz Soka 7/2, Ofis No:27, 06560
Yenimahalle/Ankara adresine elden teslim ederek; veya biyomed@biyomed.org.tr adresi aracılığıyla
kayıtlı elektronik posta (KEP) ile, veya güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalı şekilde
Dernek’e iletebilirsiniz.

Konuyu saygıyla dikkatlerinize sunarız.

[1] KVKK tahtında kişisel verilerin işlenmesi kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya
da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi,
kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması,
aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının
engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.


[2] KVKK tahtında ilgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmektedir.

bottom of page